GreenTour

Glavni cilj projekta je na osnovi posebnih naravnih in kulturnih vrednot vzpostaviti vzdržno in odgovorno upravljanje turističnega razvoja v Karavankah. To bo doseženo z bilateralnim povezovanjem ciljno izbrane partnerske strukture, v kateri je UNESCO Globalni Geopark vez med naravnim in kulturnim prostorom. Upravljanje temelji na 3 stebrih, ki se odražajo v delovnih paketih: zavestna raba in vzdrževanje infrastruktur za doživetja v naravi, inovativen razvoj odpornih, zelenih produktov o vsebinah, ki so pomembne za ohranjanje narave in upravljanje tokov obiskovalcev.

Cilj projekta je okrepiti zavest tako pri turističnih deležnikih, odgovornih za izvajanje in vzdrževanje turistične infrastrukture (občine, turistična združenja, ponudniki prostočasnih aktivnosti, …) kot tudi “uporabnikih” bilateralnega naravnega in kulturnega prostora v njihovem odgovornem delovanju in ravnanju v tem prostoru.

Na ta način se bo Karavanke UNESCO Globalni Geopark uveljavil, kot trajnostna turistična destinacija, ki varstvo narave in kulture uvršča v središče svojega programa. Ogroženost ranljivih območij je potrebno spremljati in zmanjšati na najmanjšo možno raven. Hkrati pa naj bi se s povečanim poudarkom na območjih in pojavih, vrednih varstva, spodbujalo in kvalitativno krepilo druga atraktivnejša in sodobnejša območja naravnih in kulturnih doživetij.

Vodilni partner:
EZTS Geopark Karavanke z.o.o.

Projektni partnerji:

  • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.
  • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor
  • Podzemlje Pece, podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d.o.o.
  • KSL Tourismus Marketing GmbH
  • Tourismusverband Eisenkappel-Vellach

Trajanje: 1.9.2023 – 31.8.2026
Odobreni prispevek ESRR: 1.426.292,36 €