Namen projekta je bil vzpostavitev čezmejnega Geoparka, s čezmejnim koordiniranjem in upravljanjem spodbujanje trajnostne rabe geoloških naravnih danosti in prispevati k njihovemu ohranjanju, intenzivirati čezmejno sodelovanje, izboljšati prepoznavnost ter spodbujati trajnostni razvoj na obravnavanem območju predvsem s pomočjo »geoturizma« in »geoizobraževanja«. Dejavnosti, ki so se izvajale v okviru projekta, so bile razdeljene v delovne sklope. V delovnem sklopu »Raziskave in razvoj« so bile pripravljene naravovarstvene strokovne podlage in načrt upravljanja Geoparka, aplikacija za vključitev v Unescovo mrežo geoparkov, načrt animacij in označevalne infrastrukture ter študijska tura po območju že delujočega Geoparka. Delovni sklop »Izgradnja osnovne podporne infrastrukture« je obsegala vzpostavitev dveh informacijskih centrov Geoparka (Podzemlje Pece in Obirske jame) in opremo najmanj osmih interpretacijskih točk ter izgradnjo štirih etap pohodniških geoloških poti. V sklopu »Komuniciranje« je bil izdelan komunikacijski načrt in celostna grafična podoba, vzpostavljena skupna spletna stran v štirih jezikih, izdelan predstavitveni film o Geoparku, publikacije (geološka knjižica za otroke), promocijska zloženka o Geoparku in strokovno-informativna brošura o Geoparku. Izdelan je bil učni pripomoček za poučevanje šolske mladine in organizirani številni dogodki za različne ciljne skupine. V zadnjem sklopu »Vodenje projekta« so bil poleg izdelanih finančnih in vsebinskih poročil, vzpostavljen projektni svet ter operativni svet Geoparka.

Projektni partnerji:

 • Podzemlje Pece, d.o.o. (Vodilni partner)
 • Obirske jame
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor
 • Občina Črna na Koroškem
 • Občina Mežica
 • Občina Prevalje
 • Občina Globasnica
 • Občina Sele
 • Tržna občina Bistrica nad Pliberkom
 • Koroški pokrajinski muzej, Enota Ravne na Koroškem
 • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško
 • Regionalmanagement Kärnten Dienstleistungs – GesmbH

Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2010–31. 8. 2013

Vrednost projekta: 2.503.424,00 €, sofinanciranje EU 2.104.232,82 €

Program: OP SI-AT 2007-2013

Zemljevid Geoparka Karavanke